سنسور دود و حرارت

کد مطلب : 19

آتش می تواند به سرعت و غیر منتظره شروع شود. بسیاریاز منابع گرما در آشپزخانه استفاده می شود. ناگهان زنگ در به صدا در می آید شما شروعبه صحبت  با همسایه خود می کنید، بیش از حدبخار  و آتش سوزی شروع می شود. سنسور هشدار دهنده دود ProfessionalLINEوسنسور هشدار دهنده حرارت Busch-HeatProfessionalLINE شما را با یک زنگ هشدار بلندمطلع می کند و بنابراین از یک فاجعه بزرگ جلوگیری می شود.