روشنایی Busch-iceLight®

کد مطلب : 20

Busch-iceLight®

نور با شعاع خالص

نور می تواند بیشاز روشنایی یک اتاق باشد. به ویژه هنگامی که معماری در آن حرف اول را زده باشد.

درست مثل    Busch-iceLight®Ambienceاز آنجا که نور را از بالا درخالص ترین شکل آن منتشر می کند. در این فرآیند،می توان

آن را به صورتیکپارچه در نظر گرفت. به صورت جداگانه در اتاق های کوچک و یا به عنوان یک سری درسراسر سطوح سقف بزرگ ازآن


استفاده کرد. از iceLight در مناطق ورودی، راهروها یا پله ها حتی حمام و هر جا که مورداستفاده قرارگیرد استفاده شود. می توان به جرات

گفت که   Busch-iceLight®  ضروری است.