®ABB-free@home

کد مطلب : 32

خانه شما هوشمند است

کسانی که خانه های خود را شبکه بندی میکنند، زندگی خود را ساده تر می کنند: کنترل پرده، نور، گرمایش، تهویه مطبوع یا ارتباطدرب، آسان است و می تواند با نیازهای شخصی شما با ABB-free @home تنظیم شود. شبکه های هوشمند برای ساختمان های جدیدو حتی بازسازی  شده با استفاده از ABB-free @ home به راحتی امکانپذیر است .