راه حل های مدیریت ساختمان با NETIX CONTROLS

کد مطلب : 78

یکپارچگی NETIX IBMS یکراه حل کامل برای راحتی در محیط، بهره وری انرژی و امنیت مطلوب برای تمام ساختمانهایی که قابلیت اطمینان و کیفیت عالی از اولویت هایشان هستند، ایجاد می کند.