بیمارستان هوشمند

سیستمم های هوشمند در بیمارستان

یکی از راهکارهای هوشمند‌سازی بیمارستان‌، هوشمند‌سازی تاسیسات مراکز درمانی است؛نظیر سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه که نیازمند اپلیکیشن‌های با استاندارد‌های بالای عملکرد هستند. سیستم‌های HVAC مجموعه‌ای از اجزاء تاسیساتی ساختمان هوشمند هستند که نقش موثری در آسایش و راحتی افراد دارند. شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد عملکرد کامل سیستم‌های HVAC نقش مهمی در بهبود بیماران دارد‌. در موارد دیگر کنترل شرایط‌محیطی در یک بیمارستان هوشمند , در درمان بیمار موثر بوده‌است. مطالعات نشان‌داده‌است که یک بیمار در محیطی با شرایط کنترل‌شده سریعتر و بهتر از بیمار در محیطی فاقد شرایط کنترل شده بهبود می یابدو ایجاد یک محیط کنترل شده توسط راهکارهای هوشمند سازی بیمارستان بسیار آسان تر از روش های سنتی می باشد. سیستم ها هوشمند سازی ساختمان وظایفی نظیر کنترل رطوبت ˓ جابجائی هوا ˓ کاهش صدا ˓ کاهش بو و بهره وری انرژی را بر عهده دارند. سایر وظایف این سیستم هوشمند ساختمان شامل ؛ کنترل محیط زیست ˓ کنترل باکتری ، کنترل خطر زندگی امن و بهره وری انرژی می شود.

هوشمند‌سازی بیمارستان کنترل کیفیت هوا

کیفیت هوای تزریقی به ساختمان ها عامل بسیار مهمی است که نیازمند نظارت دائم توسط سیستم های یکپارچه مدیریت هوشمند ساختمان برای اطمینان از دستیابی شرایط بهینه محیط بیمار, می باشد.سنسورهای بکار رفته در هوشمندسازی ساختمان، باید برای نظارت و تشخیص گازهائی نظیر COو CO2و آلاینده های موجود در هوا نظیر ترکیبات آلی فرار نصب شوند. سیستم های تصفیه – در بخش های اداری بر مبنای کنترل تقاضا ˓ سرعت فن ˓ و حجم افراد موجود در فضاهای مختلف کار می کنند. سنسورهای CO2برای نظارت عکس العمل سیستم تهویه برای تشخیص وجود حجم بالای CO2در هوای فضا موجود در هوشمند سازی ساختمان نصب می شوند.

کنترل صدا در بیمارستان‌هوشمند

سیستم‌های کنترل‌صوتی در یک بیمارستان هوشمند باید قادر به نظارت‌صوتی برای اطمینان یافتن از شرایط اکوستیک مناسب که موثر در میزان بهبود بیماران و آسایش کارمندان بیمارستان است ˓ باشند .LEED (سیستم گواهی ساختمان سبز – هدایت انرژی درطراحی محیط زیست) برای مراکز درمان شامل اعتبار برای طراحی اکوستیک است .
به بالای صفحه بردن