پروتکل LonWOrks

معماری Peer – to-Peer) P2P) در فناوری Lon Works

معماری Peer-to-Peer) P2P) بهترین روش جهت کنترل یکپارچه ساختمان می باشد. در سیستم P2P نیازی به وجود Master برای ارتباط دستگاه ها با یکدیگر و همچنین مشخص کردن نوع دستور وجود ندارد و در دستگاه های کنترلی برای برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر آزاد هستند. این مسئله باعث کاهش محدودیت ها شده و از متوقف شدن شبکه در مواقعی که مشکلی برای Master ایجاد می شود جلوگیری می کند. در نتیجه شبکه های کنترلی P2P دارای قابلیت اطمینان و کارایی بالایی هستند. ارتباط اینترنتی تمامی کاربردها و متغیرهای استاندارد مربوط به شبکه این پروتکل از طریق وب قابل دسترسی و کنترل هستند و این امر نشان دهنده آن است که LonWorkS برای پروژه های بزرگ با سرمایه بالا، مناسب است. Interoperability به این معنی که تجهیزات مختلف با برندهای متقاوت قابلیت ارتباط با یکدیگر و انتقال اطلاعات به هم را بدون وجود واسطه داشته باشند. این موضوع در LonWorks توسط LonMark International پی گیری و اعمال شده است.

برخی معایب LonWork

استفاده از معماری کمتر باعث می شود دستگاه ها و متغیر های کنترل کننده نیاز به اتصال به یک دستگاه کنترل جداگانه پیدا کنند. اکثر طراحان این نوع معماری را توصیه نمی کنند زیرا وقفه های شبکه می تواند در نهایت باعث خرابی سیستم شود. پروتکل اختصاصی است. برنامه های افزودنی تنها از طریق کنسرسیوم LonMark مجاز است.
به بالای صفحه بردن