13
اسفند
13 اسفند\@8:00 ق.ظ

گردهمایی باشگاه معماری

13
اسفند
13 اسفند\@8:00 ق.ظ

هفته معماری

17
دی
17 دی\@8:00 ق.ظ

معماری بین المللی 2022

17
اسفند
17 اسفند\@8:00 ق.ظ

هفته طراحی نایروبی

13
اسفند
13 اسفند\@8:00 ق.ظ

باشگاه طراحی و فرهنگ

13
اسفند
13 اسفند\@0:00 ق.ظ

جشنواره معماری و داخلی